Údaje o zákaznících, příp. jejich zástupcích, včetně spotřebitelů

Nyní se nacházíte: Úvod | Ochrana osobních údajů | Údaje o zákaznících, příp. jejich zástupcích, včetně spotřebitelů

1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 251 01 Říčany, IČ 28511999, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14960 (dále jen „Správce“).

2. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

a. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
b. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
c. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
d. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 
e. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

Dále Vám svědčí právo na:

NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce. 

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a z důvodu oprávněného zájmu správce: uzavření smlouvy a případné následné plnění smlouvy s odběratelem služby nebo zboží.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy, je-li zákazníkem fyzická osoba (čl. 6 odst. b) obecného nařízen) – v takovém případě je zákazník subjektem údajů. Případně oprávněný zájem Správce, je-li zákazníkem právnická osoba nebo jiný subjekt, který pro účely uzavření smlouvy a plnění smlouvy určuje kontaktní a související nezbytné údaje – v takovém případě jsou subjekty údajů lidé, kteří jsou určeni ke komunikaci.

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

Identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů

  • je-li subjektem údajů zákazník – identifikační a kontaktní údaje, údaje o poskytnutém produktu a službách;
  • je-li subjektem údajů zástupce zákazníka – identifikační a kontaktní údaje do zaměstnání, včetně informace o pracovní pozici.

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a případně plnění smlouvy.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a dále po dobu stanovenou právními předpisy pro uchování účetních dokumentů.

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): žádní příjemci.

10. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

11. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.


Praha 8 - Karlín Šaldova 219/1

Jak k nám?

NAVŠTIVTE násPo - Pá 9:00 - 18:00
So 9:00 - 13:00

Pošlete nám e-mailkarlin@magniflex.cz

PRAHA 6 - OC ŠESTKAFajtlova 1090/1

Jak k nám?

navštivte násPo - Ne 9:00 - 20:00.

Pošlete nám e-mailsestka@magniflex.cz

Pro vyhodnocování návštěvnosti webových stánek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací
SOUHLASÍM